Nový projekt Interreg V-A Česká republika - Polsko na katedře 618

Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL
info-image

Název projektu:            

Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL

Registrační číslo:      

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384

Doba řešení:        

1. 4. 2018 – 31. 3. 2019

Příjemce:         

Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie a slévárenství

Řešitel:

doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.

Partneři projektu:          

Politechnika Częstochowska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa  Katowice

Cíl projektu:

Cílem projektu je přenos dobré praxe z oblasti využívání a zpracování nerostných surovin a jejich vlivu na životní prostředí prostřednictvím společně vytvořené mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, která bude presentována  v rámci workshopů v ČR a PL. Intenzivní spolupráce mezi VŠB-TUO a Politechnikou  Częstochowskou, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a GIG Katowice bude probíhat na základě specifik průmyslových regionů a s využitím společné montánně-technické historie česko-polského příhraničí.

Financování: Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.


© 2019 VŠB-TU Ostrava