Magisterské studium

V souladu se současnými trendy jsou profily absolventů popsány tzv. výstupy z učení, tj. zejména odbornými znalostmi a dovednostmi, které studenti absolvováním příslušných studijních oborů získají. Pro uchazeče jsou připraveny studijní programy „Metalurgické inženýrství“, „Materiálové inženýrství“, „Procesní inženýrství“, „Ekonomika a řízení průmyslových systémů“.

 Studijní program METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor: Moderní metalurgické technologie

Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Umí charakterizovat moderní a soudobé technologie výroby železa a oceli, slévárenskou technologii i technologii tváření železných i neželezných kovů. Ovládá principy technologie výroby železa a oceli, slévárenské technologie a technologie tváření materiálů.
 • Na základě odborné profilace, spočívající ve vhodném výběru studijních předmětů, prokazuje hlubší znalost teoretických principů souvisejících s technologiemi výroby železa a oceli nebo slévárenskou technologií nebo technologií tváření materiálů. Ovládá metody statistického zpracování dat. Na pokročilé úrovni umí využívat moderní metody modelování v oblasti technologie výroby oceli nebo slévárenské technologie nebo při modelování tvářecích procesů.
 • Prokazuje základní znalosti z oblasti technických materiálů, výroby neželezných kovů, tepelných procesů v průmyslových pecích a metod plánování a zlepšování kvality či manažerské ekonomiky.

Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Na základě zvolené profilace je schopen samostatně řešit úkoly v oblasti soudobých technologií výroby železa a oceli nebo slévárenské technologie nebo tváření materiálů.
 • Je schopen v širším rozsahu využít moderní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti technologie výroby železa a oceli nebo slévárenské technologie nebo tváření materiálů.
 • Je schopen při řešení samostatných úkolů využívat metod statistické analýzy, moderní numerické metody modelování a základní principy manažerské ekonomiky.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi mohou nalézt uplatnění jako specialisté v oblasti technologie výroby železa a oceli nebo slévárenské technologie či tváření materiálů nejen v metalurgických podnicích na pozicích technologů, vedoucích provozů, manažerů, ale také ve výzkumných institucích na pozicích výzkumníků, vedoucích výzkumných týmů či ve společnostech zabývajících se distribucí hutních výrobků.


Studijní obor: Tepelná technika a keramické materiály

Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Umí charakterizovat technologii výroby železa a oceli, slévárenskou technologii i technologii tváření železných i neželezných kovů. Ovládá principy technologie výroby železa a oceli, slévárenské technologie a technologie tváření materiálů.
 • Je seznámen s podstatou spalovacích procesů, modelováním tepelných procesů a zařízení, bilancemi a optimalizací tepelných zařízení, využíváním odpadní energie, určováním tepelných ztrát a možnostmi jejich minimalizace.
 • Má poznatky o surovinové základně, výrobních postupech, aplikaci, zkoušení a hodnocení žárovzdorných a tepelně izolačních keramických materiálů. Zná postupy při návrhu a realizaci konstrukcí ze žáruvzdorné keramiky. Je seznámen s progresivními technologiemi výroby a aplikací skla a tradičních keramických materiálů.

Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Samostatně řešit komplexní úkoly v oblastech souvisejících s hospodařením s energií či keramickými materiály, včetně posouzení environmentálních a ekonomických rizik plynoucích z uvedených činností.
 • Navrhovat progresivní tepelné agregáty včetně volby způsobu vytápění, druhu výměníků a vyzdívek.
 • Využívat moderní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti tepelných procesů nebo při determinaci vlastností a struktury keramických systémů.
 • Při řešení problémů využívat metod statistické analýzy i numerických simulací a základní principy manažerské ekonomiky.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi naleznou uplatnění jako tvůrčí pracovníci vědeckovýzkumných týmů, energetici, technologové, projektanti tepelných zařízení a staveb průmyslové a komunální sféry, odborníci ve státní správě.
 

Studijní program MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

 Studijní obor: Progresivní technické materiály

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • Prokazují znalosti předmětů aplikovaného základu studijního oboru – např. fyziky pevných látek, fázových přeměn, degradačních procesů materiálů, povrchového inženýrství aj. na úrovni umožňující jejich aplikaci v dalších předmětech i v inženýrské praxi.
 • Ovládají podrobné charakteristiky progresivních konstrukčních materiálů včetně materiálů pro speciální účely využití; ovládají zejména detailní souvislosti mezi jejich vnitřní stavbou a užitnými vlastnostmi; ovládají také pokročilé koncepty zvyšování užitných vlastností materiálů pomocí změn technologie výroby a změn struktury materiálů.
 • Jsou schopni charakterizovat jak základní, tak pokročilé metody zkoušení užitných vlastností materiálů, dále ovládají i sofistikované metody strukturně fázové analýzy materiálů. Jsou schopni kvalifikovaného výběru zkušebních metod pro hodnocení vlastností a metod hodnocení struktury pro různé druhy materiálů a účely jejich použití.
 • Ovládají pokročilé koncepty degradačních procesů materiálů a charakteristik, které rozhodují o odolnosti materiálů vůči těmto degradačním procesům.
 • Jsou si vědomi hranic použití definovaných konceptů, resp. přístupů, podmínek jejich využití, resp. omezení v praxi.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • Provádět komplexní analýzu materiálů, jejich výrobních technologií, užitných vlastností aj.; analyzovat a hodnotit existující technická řešení v oblasti materiálů a také navrhovat řešení nová.
 • Provádět pokročilý návrh (výběr) technických materiálů pro dané podmínky použití (mechanické namáhání, vnější prostředí apod.).
 • Navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět.
 • Provádět náročnou expertizní činnost v oblasti materiálového inženýrství.
 • Analyzovat relevantní informace a na jejich základě hodnotit existující technologické postupy v oblasti výroby a zpracování materiálů, resp. navrhovat technologické postupy nové.
 • Využít získané znalosti k teoretickému i experimentálnímu výzkumu v oblasti materiálů zejména pro výzkum a vývoj nových materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi a jejich zavádění do výroby.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi najdou široké uplatnění ve strojírenských, metalurgických podnicích, v automobilovém průmyslu, v podnicích věnujících se výrobě nebo zpracování plastů, keramiky aj. jako špičkoví odborníci pro řešení širokého spektra materiálových problémů. Absolventi mohou nalézt uplatnění také v institucích zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti materiálů apod. 

 

Studijní obor: Recyklace materiálů

 Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Absolvent navazujícího magisterského oboru Recyklace materiálů získá hluboké znalosti a porozumí předmětu a rozsahu daného oboru odpovídající soudobému stavu poznání.
 • Porozumí možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků z technologií souvisejících s recyklací a nakládání s odpady podle legislativy EU a ČR.
 • Získá odborné znalosti pro využití teorií, konceptů a metod oboru odpovídajících soudobému stavu poznání při ochraně životního prostředí.

Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Absolvent tohoto oboru využije odborné znalosti při samostatném vymezení a tvůrčím řešení teoretických nebo praktických problémů v podnicích a firmách zabývajících se úpravou a recyklací druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů.
 • Na základě vybraných teorií, konceptů a metod oboru bude umět interpretovat informace týkajících se recyklace odpadních materiálů a dále použít některé z pokročilých výzkumných postupů oboru pro získání nových původních informací.

Možnosti uplatnění absolventa:

 • Na základě praktické zkušenosti a samostatným studiem teoretických poznatků v oboru dokáže samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti a nalezne tak uplatnění při procesu recyklace kovových a nekovových druhotných materiálů a jeho kontrole.

Studijní obor: Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Výstupní odborné znalosti absolventů:
 • Absolvent získá podstatné znalosti v oblastech materiálů (oceli, neželezné kovy, polymery, kompozity) a výrobních technologiích – výroba a zpracování materiálů, odlévání, svařování, povrchové úprava.
 • Absolvent získá ucelené znalosti z oblasti technické mechaniky, které mu umožní jak aplikaci analytických řešení, tak i využití nástrojů modelování. Znalosti v oblasti technické mechaniky, které mu umožní jak aplikaci analytických řešení, tak i využití nástrojů modelování.
 • Absolvent získá ucelené znalosti z oblasti materiálů.

 Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • Rozsáhlé praktické znalosti získané formou experimentálních prací v moderních laboratořích.
 • Praktické znalosti absolventů z oblasti rapid prototypingu, 3D navrhování a konstruování, 3D skenování a odměřování, 3D tisk prototypů technologií FDM či polygrafií a výroby forem či funkčních dílů 5ti-osým frézováním, výroby nosných konstrukcí svařováním.
 • Absolventi získají praktickou i teoretickou průpravu srovnatelnou s pracovníky špičkových vývojových center automobilek. 

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne uplatnění především na vývojových pracovištích v oblasti automobilového průmyslu, v leteckém průmysl či sportovních odvětvích, a to jak při vývoji funkčních celků, nebo i jejich komponent. Vzhledem k experimentálně pojaté výuce získají absolventi možnost uplatnění i ve vývojových pracovištích dalších technických oborů, kde využijí komplexní znalosti s návrhem a výrobou složitých funkčních prototypů. Přepokládaným uplatněním absolventa je střední a vyšší management vývojových firem a týmů, na těchto pozicích nejlépe využijí komplexní technické znalosti získané studiem oboru.

 

Studijní obor: Biomechanické inženýrství

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • je schopen orientace v problematice „biomechanika člověka (statika, dynamika, kinematika) versus materiálové vlastnosti implantátů“;
 • má přehled o způsobech zatěžování lidského organismu, který bude moci uplatnit také při efektivním navrhování tvarově komplikovaných biomechanických léčebných a rehabilitačních konstrukcí s důrazem na moderní materiálový design;
 • disponuje znalostmi z disciplín materiálového inženýrství se zaměřením do oblasti volby materiálu a klinických aplikací zdravotnických prostředků;
 • ovládá podrobné charakteristiky, zejména souvislosti vnitřní struktury a užitných vlastností progresivních konstrukčních materiálů v lékařství;
 • ovládá pokročilé koncepty zvyšování užitných vlastností materiálů pomocí modifikace technologie výroby s následnou změnou mikrostruktury materiálů;
 • je schopen charakterizovat jak základní, tak pokročilé metody zkoušení užitných vlastností materiálů, jakož i metody jejich strukturně fázové analýzy;
 • má znalosti o degradačních procesech materiálů a parametrech, které rozhodují o odolnosti materiálů vůči těmto degradačním procesům;
 • má přehled o biokompatibilitě volených materiálů a jejich možných reakcích s organismem.

Výstupní odborné dovednosti absolventů

 • provádět zpracování lékařských požadavků a údajů (analýza úspěšné/neúspěšné léčby, statistika, CT, MRI, nový design, okrajové podmínky, zatížení, materiálový model atp.) pro inženýrské přístupy při týmovém vývoji nových implantátů a fixátorů určených k léčení zlomenin s uplatněním nových konstrukčních materiálů a moderního designového řešení.
 • provádět komplexní analýzu materiálů, jejich výrobních technologií, užitných vlastností aj.; analyzovat a hodnotit existující technická řešení v oblasti materiálů a také navrhovat řešení nová.
 • provádět pokročilý návrh nových, případně výběr stávajících biokompatibilních materiálů pro dané podmínky použití (mechanické namáhání, vnější prostředí apod.).
 • navrhovat a kvalifikovaně volit vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět; 
 • provádět odbornou expertizní činnost s inženýrsko-lékařským přístupem v oblasti materiálového inženýrství;
 • analyzovat relevantní informace a na jejich základě hodnotit existující technologické postupy v oblasti výroby a zpracování zdravotnických materiálů a prostředků, resp. navrhovat technologické postupy nové;
 • využít získané znalosti k teoretickému i experimentálnímu výzkumu v oblasti biokompatibilních materiálů, zejména pro výzkum a vývoj nových materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi a jejich zavádění do výroby;
 • na základě poznatků z biomechaniky se může také kvalifikovaně podílet na vývoji nových protéz, ortéz, jejich testování a optimalizace stavby s využitím biomechanických měřících metod a dalších mechanických prostředků k léčbě fraktur a abnormalit pohybového aparátu, rehabilitačních prostředků, jakými jsou rehabilitační chodníky, přístroje pro analýzu lidského pohybu (kinematická a dynamická analýza) a další rehabilitační pomůcky

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolvent oboru disponuje obecnými způsobilostmi v rozsahu, který je definován národními deskriptory českého kvalifikačního rámce s důrazem na schopnost komunikace, řídící a organizační schopnosti, schopnost komunikace alespoň v jednom cizím jazyce aj.

 

Studijní program PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor: Chemické a environmentální inženýrství

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • Mají obecné znalosti z přírodních věd a matematiky a speciální znalosti procesních technologií, zahrnující vedle technologických i základní environmentální a ekonomické aspekty.
 • Prokazují hlubší znalosti technologických procesů a zařízení a jsou schopni posoudit jejich průmyslovou aplikovatelnost.
 • Znají typické experimentální postupy chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství, a dovedou zpracovat a hodnotit získaná data. V tomto směru jsou také seznámeni s využitím moderního software.
 • Mají nezbytné znalosti pro odbornou i obecnou komunikaci v cizím jazyce.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • posoudit chemické a fyzikální principy průmyslových postupů z technického, ekonomického i environmentálního hlediska,
 • identifikovat klíčové děje složitých procesů a aplikovat na jejich kvantitativní hodnocení výpočetní metody,
 • získávat a sdělovat technické informace za pomoci informačních technologií včetně komunikace v cizím jazyce.
 • aplikovat fyzikální a chemické znalosti procesů při návrhu a projekci průmyslových zařízení.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Širší teoretický základ a potenciál kvantitativního myšlení, charakteristický pro obor, je základem pro uplatnění absolventů v technických funkcích průmyslu i státní správy. Kvalitní absolventi většinou pokračují v doktorském studiu a jsou posléze žádáni v oblasti školství, vědy, výzkumu, vývoje a inovací od podnikového výzkumu po vrcholné vědecké instituce.    


Studijní program EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Studijní obor: Ekonomika a management v průmyslu

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • průmyslový podnik jako ekonomický systém se složitými endogenními a exogenními hmotnými a hodnotovými vztahy, které je nutné manažerským rozhodováním respektovat a strategicky řídit,
 • podstatu řízení průmyslových, zejména metalurgických, chemických a energetických technologií,
 • finanční a ekonomické řízení průmyslového podniku (ekonomickou diagnostiku, finanční účetnictví a controlling) a jeho vazby na podnikatelské prostředí (podnik a finanční trhy, bankovnictví a daně),
 • exaktní metody rozhodování, modelování a multikriteriální hodnocení podnikových procesů, jejich stavu, změn a předpokládaného vývoje, včetně informační a počítačové podpory manažerského rozhodování.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • plánovat a řídit procesy a oblasti průmyslového podniku na strategicko-taktické úrovni (po technické, ekonomické stránce i působení pracovní síly),
 • vyhodnotit možnosti a aplikovat nástroje z oblasti ekonomické diagnostiky, podnikového controllingu, analýzy účetních operací, investičního rozhodování, finančních trhů, bankovnictví a daní,
 • využívat pokročilé exaktní a matematicko-statistické metody manažerského rozhodování a řešení problémů při řízení procesů na strategicko-taktické úrovni, posuzovat možnosti a předpoklady inovace, racionální a ekonomicky opodstatněné změny,
 • modelovat, vyhodnocovat, zlepšovat, projektovat a integrovat podnikové procesy s podporou nejnovějších informačních systémů a technologií.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Ekonomicko-technická a manažerská průprava svým obsahem vytváří předpoklady pro způsobilost uplatnění nejen ve sféře řízení průmyslové podnikatelské činnosti, ale také v dalších sférách hospodářské praxe – ve finančních, obchodních, projekčních, výzkumných institucích a jiných aktivitách.


Studijní obor: Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • prokazují hluboké znalosti pokročilých exaktních metod z modelování, simulace optimálního řízení dynamických systémů,
 • ovládají moderní nástroje a techniky pro navrhování a realizaci složitých řídicích systémů na bázi programovatelných logických automatů, programování informačních systémů a moderních metod řízení,
 • mají detailní znalost průmyslových technologií především z oblasti metalurgie a navazujících technologií.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • samostatně řídit výrobní a technologické procesy především v metalurgických podnicích,
 • provádět tvůrčí syntézu získaných technologických znalostí z oboru metalurgie, znalostí metod řízení a realizace řídicích a informačních systémů,
 • samostatně analyzovat, navrhovat a realizovat systémy řízení technologických procesů především v oblasti metalurgického průmyslu aplikací moderních počítačových, měřících a automatizačních prostředků.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi oboru mají uplatnění všude tam, kde se zavedením automatizace otvírá cesta modernizace technologických i výrobních metalurgických procesů, ale také v řadě příbuzných oblastí, jako je např. vytváření a využívání počítačových sítí, zavádění a správa podnikových řídicích a informačních systémů.


Studijní obor: Management kvality

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • chápou management kvality jako nedílnou součást celkového integrovaného systému řízení všech typů organizací,
 • orientují se v širokém spektru vědomostí o aplikaci matematických metod v managementu kvality a umějí tyto metody vhodně použít,
 • ovládají pokročilé přístupy, metody a nástroje managementu kvality v etapě návrhu a vývoje produktů, jakož i při jejich realizaci a zlepšování,
 • prokazují znalosti v přístupech EU k posuzování shody, jakož i v oblasti právních předpisů, které mají vztah k managementu kvality,
 • ovládají základní postupy navrhování a realizace inovací a změn v průmyslových podnicích, ale i v organizacích nevýrobních,
 • chápou principy a postupy integrace managementu kvality a dalších subsystémů řízení (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém environmentálního managementu, systém managementu informační bezpečnosti).

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • samostatně rozhodovat o přijetí a aplikaci nejvhodnějších metod a nástrojů při řešení problémů a tyto problémy matematicky modelovat a řešit.
 • utvářet a vést tvůrčí týmy při realizaci projektů zlepšování kvality, inovací a změn ve všech typech organizací.
 • řešit tvůrčím způsobem aspekty rozvoje pokročilých systémů managementu kvality, včetně aplikace speciálních požadavků různých odvětví ekonomiky, zejména pak automobilového průmyslu.
 • aplikovat pokročilé metody a nástroje plánování a zlepšování kvality výrobků a služeb.

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Management kvality nacházejí uplatnění zejména na pozicích představitelů vedení pro systémy managementu kvality, resp. pro integrované systémy řízení výrobních, případně i nevýrobních organizací, jako manažeři, resp. inženýři kvality a také jako specialisté pro plánování a zlepšování kvality.


© 2018 VŠB-TU Ostrava