Informace a podklady pro příjímací řízení

Bakalářské studium

Děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/2019.

Termín podávání přihlášek ke studiu v 3. kole přijímacího řízení:

13. 8. 2018 - 10. 9. 2018 

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze úplné přihlášky, tj. včetně všech náležitostí, které jsou uvedeny v Pravidlech přijímacího řízení

 • Termín podání přihlášek 3. kolo: 13. 8. 2018 - 10. 9. 2018
 • Poplatek za přijímací řízení: 500,-Kč
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Přihlášku je třeba vyplnit přes formulář elektronické přihlášky.
 • Elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou verzi  – je nutno zkrácenou verzi  elektronické přihlášky vytisknou a s ostatními doklady ji zaslat na studijní oddělení FMMI do 10. 9. 2018
 • K přihlášce na bakalářské studium doložte výsledky studia potvrzené ředitelství střední školy, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
 • Přihlášku možno odevzdat také osobně (pouze v úředních hodinách):  Ing. Barčová, místnost A 135, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba
 • U bakalářských programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství neplatí.
 • Studenti jsou přijímáni na studijní program/obor.

 

Navazující magisterské studium

Děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019.

Termín podávání přihlášek ke studiu v českém jazyce v 3. kole přijímacího řízení:

13. 8. 2018 -  10. 9. 2018

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze úplné přihlášky, tj. včetně všech náležitostí, které jsou uvedeny v pravidlech přijímacího řízení

 • Termín podání přihlášek 3. kolo: 13. 8. 2018 - 10. 9. 2018
 • Poplatek za přijímací řízení:    500,-Kč
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • V rámci přijímacího řízení bude brán zřetel na:
  • to, zda uchazeč ve svém předchozím bakalářském studiu absolvoval profilové předměty stanovené pro studijní program,
  • příbuznost studijního oboru, na nějž se uchazeč hlásí, a studijního oboru, který studoval v předchozím bakalářském studiu,
  • studijní výsledky v předchozím bakalářském studiu.
 • Přihlášku je třeba vyplnit přes formulář elektronické přihlášky
 • Elektronická přihláška nabývá platnosti v den, kdy studijní oddělení obdrží její písemnou verzi  – je nutno zkrácenou verzi elektronické přihlášky vytisknout a s ostatními doklady ji zaslat na studijní oddělení FMMI do 10. 9. 2018
 • K přihlášce na navazující magisterské studium přiloží uchazeč úředně ověřenou kopii diplomu včetně dodatku k diplomu, příp. úředně ověřený výpis absolvovaných zkoušek na předchozí vysoké škole a sylaby předmětu, který má být uznán jako profilový předmět.
 • Přihlášku možno odevzdat také osobně (pouze v úředních hodinách):  Ing. Barčová, místnost A 135, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba.
 • U navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce se školné na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství neplatí.
 • U navazujících magisterských programů uskutečňovaných v anglickém jazyce se platí školné € 4000 za akademický rok.
 • Studenti jsou přijímáni na studijní program/obor. 

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH  A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH  FMMI  PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

RULES FOR THE ADMISSION PROCEDURE FOR THE STUDY AT THE FACULTY OF METALLURGY AND MATERIALS ENGINEERING IN MASTER’S DEGREE PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2018/2019

Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do doktorského studia na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019

TÉMATA DOKTORSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Elektronická přihláška pro uchazeče 

Informace o výsledcích přijímacího řízení pro jednotlivé akademické roky na FMMI

The rules for the admission procedure and conditions for acceptance for doctoral study in English language at the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering (FMMI) at VŠB – TU Ostrava in the academic year of 2018/2019


© 2018 VŠB-TU Ostrava