Doktorské studium

Doktorský studijní program Materiálové vědy a inženýrství (P3924)

Charakteristika programu:

Program vychovává vysoce erudované odborníky širokého interdisciplinárního zaměření se širokým přírodovědným základem. Je koncipován na hlubokém poznání struktury klasických i speciálních materiálů, jejich užitných vlastností, vztahů mezi strukturou i vlastnostmi i mechanizmů jejich degradace. Rovněž zahrnuje oblast hodnocení mechanických vlastností, diagnostiku chemické konstituce i struktury materiálů, včetně diagnostiky materiálových vad. Seznamuje s moderními metodami výroby technických materiálů a jejich recyklací.

 

Doktorský studijní program Metalurgie (P2106)

Charakteristika programu:

Doktorský studijní program Metalurgie zahrnuje tři studijní obory: Metalurgická technologie, Chemická metalurgie a Tepelná technika a paliva v průmyslu. Pokrývá tedy celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, chemických aspektů procesů přípravy kovových materiálů a jejich teoretických zákonitostí a rovněž fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy včetně ekologických aspektů metalurgické výroby. Studijní program Metalurgie vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích.


Doktorský studijní obor Chemická metalurgie (2807V003)

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor Chemická metalurgie je vnímán jako moderní vědní obor multidisciplinárního a interdisciplinárního charakteru. Je orientován zejména na chemické aspekty procesů přípravy kovových materiálů. Zahrnuje studium procesů vedoucích k získávání kovů z primárních a sekundárních surovin, studium procesů výroby železných i neželezných slitin a také ekologické aspekty dopadů metalurgické produkce na životní prostředí. Vychovává špičkové odborníky s tvůrčí invencí, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové, řídící i výrobní sféře v daném i příbuzných oborech.

 

Doktorský studijní obor Metalurgická technologie (2109V036)

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor Metalurgická technologie je vnímán jako tradiční vědní obor, který pokrývá celou šířku problematiky výroby a zpracování tekutých a pevných materiálů na bázi železa a neželezných kovů, čímž zaujímá ve struktuře oborů českých vysokých škol ojedinělé postavení.

Je orientován na problematiku všech navazujících článků metalurgického výrobního řetězce, ať již v tekuté fázi (výroba kovové taveniny, její rafinace, odlévání a tuhnutí, speciálně i oblast slévárenství), či ve fázi tuhé (tváření za tepla a za studena variantami od válcování po tažení, profilování a další metody), vč. ekologických aspektů metalurgické výroby. Obor vychovává špičkové odborníky, kteří se budou schopni uplatnit ve vědecké, výzkumné, vývojové i výrobní sféře ve vysoce odborných i vedoucích funkcích v daném oboru i v příbuzných oborech. 

 

Doktorský studijní obor Tepelná technika a paliva v průmyslu (2109V037)

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor Tepelná technika a paliva v průmyslu představuje pokrokový multidisciplinární vědní obor. Obor je zaměřen na studium fyzikální podstaty procesů souvisejících se sdílením tepelné energie a průmyslovými palivy. Jeho nedílnou součástí je jak řízení, tak i optimalizace tepelných procesů s cílem snížení energetické náročnosti průmyslových, především metalurgických technologií, včetně minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Součástí studijního oboru je orientace na keramické materiály s vysokou užitnou hodnotou, které jsou aplikovatelné zejména v tepelných agregátech. Rovněž je kladen důraz na energetické a materiálové využívání různých druhů odpadů. Obor připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří, v daném a souvisejících oborech, naleznou uplatnění v prvé řadě jako vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, ale také v oblasti výroby a na různých stupních řídicích funkcí.

 

Doktorský studijní program Řízení průmyslových systémů (P3925)

Charakteristika programu:

Studijní program vychází ze systémového, integrálního pojetí řízení průmyslových aktivit a procesů v podmínkách tržní ekonomiky. Jako vyvážené propojení znalostí průmyslové podnikatelské ekonomiky, teorie a metodologie průmyslového managementu se znalostmi technickými a technologickými, je studijní program orientován zejména na výrobní systémy ve sféře metalurgické, chemické a strojírenské, avšak zasahuje i do oblasti nevýrobní sféry. Zajišťování ekonomické viability těchto systémů v rámci globalizované ekonomiky vyžaduje respektování principů logistického, procesního a projektového řízení, principů moderního managementu kvality a pokročilých metod integrovaného managementu obecně, řízení všech forem podnikatelského rizika, uplatňování noetického i normativního efektu matematického modelování, pokročilých matematicko-statistických metod, metod umělé inteligence a progresivních informačních technologií.

 

Doktorský studijní program Procesní inženýrství

Charakteristika programu:

Studijní obor je zaměřen na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti disciplín chemického a procesního inženýrství zahrnujících jak teoretickou práci, tak práci experimentální s využitím pokročilých výzkumných technik. Teoretické základy oboru získává v rámci vhodně zvolených předmětů, jejichž nabídka pokrývá základní předměty jako je fyzikální chemie, procesní inženýrství, přenosové jevy, matematika a vybrané speciální oblasti - reaktorové inženýrství a katalýzu, fotokatalýzu, vícefázovou hydrodynamiku, technologie zpracování odpadů a pokročilé metody instrumentální analýzy a analytické chemie. Absolventi doktorského studijního programu naleznou uplatnění ve výrobních podnicích chemického, potravinářského i farmaceutického průmyslu a v oblasti ochrany životního prostředí, dále jako vědečtí, vývojoví nebo pedagogičtí pracovníci na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a výzkumných institucích a ve státní správě.

 

aktualizace 27.4.2014


© 2018 VŠB-TU Ostrava