Bakalářské studium

V souladu se současnými trendy jsou profily absolventů popsány tzv. výstupy z učení, tj. zejména odbornými znalostmi a dovednostmi, které studenti absolvováním příslušných studijních oborů získají.

Studijní program METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ 

Studijní obor: Moderní metalurgické technologie 

Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Umí charakterizovat základy moderní a soudobé technologie výroby železa a oceli, slévárenské technologie i technologie tváření železných i neželezných kovů. Ovládá základní principy technologie výroby železa a oceli, slévárenské technologie a technologie tváření materiálů.

 • Prokazuje znalost základních teoretických principů souvisejících s technologiemi výroby železa a oceli, slévárenskou technologií a s technologií tváření materiálů. Ovládá základní metody statistického zpracování dat a umí charakterizovat základní procesy spojené s využíváním tepelné energie v průmyslu. Na odpovídající úrovni umí využívat moderní metody modelování v oblasti technologie výroby oceli nebo slévárenské technologie nebo při modelování tvářecích procesů.

 • Prokazuje znalosti z oblasti dopadu metalurgické výroby na životní prostředí a z oblasti teorie sdílení tepla a proudění.

 Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Je schopen se podílet na řešení úkolů v oblastech soudobých technologií výroby železa a oceli, slévárenské technologie a technologie tváření materiálů.
 • Je na úrovni odpovídající bakalářskému studiu schopen využít základní metody teoretického a experimentálního výzkumu v oblastech výroby železa a oceli, slévárenské technologie a tváření materiálů.
 • Je schopen při řešení dílčích úkolů využívat základních metod statistické analýzy a částečně moderní numerické metody modelování.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech technologií výroby železa, tváření materiálů a slévárenské technologie nejen v metalurgických podnicích na pozicích provozních pracovníků, asistentů technologů, ale také ve výzkumných institucích na pozicích pomocných výzkumníků či ve společnostech zabývajících se distribucí hutních výrobků, kde mohou zastávat technické funkce a po doplnění praxe a svých znalostí i funkce řídicí.

Studijní obor: Tepelná technika a keramické materiály

Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Ovládá základy teorie a principy metalurgických technologií.
 • Ovládá základní technologie z oblasti získávání energie, zvláště tepelné.
 • Umí charakterizovat procesy spojené s využíváním tepelné energie v průmyslu i komunální sféře.
 • Má znalosti z oblasti měření tepelně technických veličin (teplota, tlak, rychlost, objemový tok, vlhkost, chemické složení plynů).
 • Je seznámen s procesem výroby, vlastnostmi a užitím keramických materiálů. Má základní znalosti z oblasti termodynamiky keramických systémů.
 • Prokazuje znalosti tradičních i alternativních energetických zdrojů, včetně obnovitelných. Umí popsat proces spalování plynných, kapalných a tuhýchpaliv, má základní znalosti o hořácích a spalovacích zařízeních.
 •  Je seznámen s důsledky využívání tepelné energie na životní prostředí.

 Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Řešit jednoduché úlohy přestupu tepla a aplikovat své poznatky na energetická zařízení.
 • Prostřednictvím běžných softwarových prostředků hodnotit energetickou náročnost tepelných pochodů a hospodárnost využívání tepelné energie.
 • Řešit problémy související se spalováním paliv a aplikovat získané poznatky jak v konstrukci hořáků, tak v provozních režimech spalování.
 • Navrhovat vhodné typy keramických materiálů pro konkrétní podmínky použití (úroveň a změny teploty, chemické a mechanické působení vsázky a atmosféry).
 • Posuzovat termickou stabilitu fázových systémů keramických materiálů.
 • Navrhovat vhodné metodiky měření tepelně technických veličin.
 • Zhodnotit důsledky využívání tepelné energie v příslušné technologii na životní prostředí.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi mohou zastávat střední technické funkce v řadě průmyslových odvětví, kde se vyrábí či využívá tepelná energie, produkují či užívají keramické materiály. Naleznou uplatnění také v komunální sféře, státní správě a samosprávě.

 

Studijní obor: Umělecké slévárenství

 Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • Prokazují znalosti předmětů přírodovědného základu tj. matematiky, fyziky a chemie.
 • Prokazují znalosti o výrobě modelů, forem a metalurgii slévárenských slitin.
 • Prokazují znalosti výtvarného umění zaměřené na výrobu uměleckých odlitků.
 • Získané znalosti umožňují absolventům pokračovat ve studiu i v navazujících oborech studijního programu Metalurgické inženýrství.

 Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • Technickou připravenost prokazují absolventi při návrhu technologických a metalurgických postupů a při samostatném rozhodování při řešení úloh na základě rámcového zadání.
 • Absolvent umí vytvořit návrh uměleckého artefaktu (např. plastiku, medaili, pamětní desku) a ten pak převést odléváním do kovu. Umí vytvořit cizelováním a povrchovou úpravou konečný tvar i povrch uměleckého díla.
 • Absolvent je schopen výtvarně zpracovat umělecký předmět a získávat další odbornou i výtvarnou způsobilost na základě získaných praktických dovedností.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi se mohou samostatně věnovat umělecké tvorbě litých uměleckých předmětů.  S teoretickými znalostmi slévárenských technologií mohou nalézt uplatnění v technických funkcích ve slévárenských provozech zabývajících se nejen odléváním uměleckých odlitků, ale i v provozech ryze průmyslového charakteru.

 

 Studijní program MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

 Studijní obor: Progresivní technické materiály

 Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Absolvent má znalosti z oblasti vnitřní stavby (struktury) hlavních skupin technických materiálů na různých úrovních „měřítka“, ovládá také nejdůležitější metody hodnocení vnitřní stavby (struktury) technických materiálů.
 • Absolvent prokazuje znalosti nejdůležitějších užitných vlastností technických materiálů, zejména pak vlastností mechanických a dalších vlastností fyzikálních a chemických; ovládá také nejdůležitější metody hodnocení vlastností materiálů.
 • Absolvent prokazuje znalosti z oblasti výrobních technologií základních skupin technických materiálů.
 • Absolvent ovládá charakteristiky hlavních skupin technických materiálů (kovů, polymerů, keramických materiálů a kompozitních materiálů) v přiměřeně podrobném členění; ovládá zejména souvislosti mezi jejich vnitřní stavbou a užitnými vlastnostmi a ovládá také základní koncepty řízení vlastností materiálů pomocí změn chemického složení materiálů, změn technologie jejich výroby a změn struktury materiálů.
 • Absolvent má znalosti z oblasti nejdůležitějších degradačních mechanismů technických materiálů včetně faktorů, které ovlivňují odolnost materiálů vůči těmto degradačním mechanismům.

Výstupní odborné dovednosti absolventa:

Absolvent je schopen:

 • Provádět základní návrh (výběr) technických materiálů pro dané podmínky použití (mechanické namáhání, vnější prostředí apod.).
 • Navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení mechanických, resp. dalších vlastností materiálů, dále navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení struktury materiálů a některé ze zkoušek i sám provádět.
 • Navrhovat základní technologické postupy výroby a zpracování materiálů s ohledem na požadované mechanické, resp. další užitné vlastnosti.
 • Provádět základní expertízní činnost v oblasti materiálů – např. stanovovat pravděpodobné příčiny vzniku vad, resp. degradace materiálů během jejich výroby i za provozu, určovat příčiny nevyhovujících mechanických (a jiných užitných) vlastností apod.
 • Aktivně se účastnit procesů řízení výroby a kontroly kvality technických materiálů.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi studijního oboru Progresivní technické materiály naleznou uplatnění v početných podnicích a firmách strojírenského průmyslu, metalurgického průmyslu, automobilového průmyslu aj. zabývajících se výrobou, dalším zpracováním, zkoušením vlastností různých druhů technických materiálů, od kovových materiálů, přes polymery, konstrukční keramiku až po kompozitní materiály. Další jejich uplatnění je možné i v oblasti výzkumu a vývoje technických materiálů a jinde.


Studijní obor: Materiály a technologie pro automobilový průmysl

Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Absolvent získá ucelené znalosti ve vybraných přírodovědných předmětech, dále ucelené znalosti v oblastech nauky o materiálech, zahrnující všechny důležité skupiny materiálů používaných v automobilovém průmyslu (oceli, litiny, neželezné kovy, polymery, kompozity).
 • Absolvent disponuje potřebnými znalostmi o výrobních technologiích používaných v automobilovém průmyslu, jako např. výroba a zpracování materiálů, odlévání, tváření, svařování, povrchová úprava.
 • Absolvent získá nezbytné poznatky z oblasti matematického modelování.
 • Absolvent získá přehled o ekologických aspektech mobilních zdrojů znečišťování životního prostředí a v neposlední řadě i o základním zákonodárství pro schvalovací řízení provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Absolvent získá praktické dovednosti bezprostředně související s automobilovou technikou, a to zejména v oblasti materiálového designu, materiálových výpočtů, stavby vozidel, stavby prototypů automobilů a tunningu, technologie výroby automobilových dílů z kovových materiálů,  polymerů a kompozitů, technologie montáže automobilů, elektronických systémů ve vozidlech, spalovacích motorů a alternativních pohonů.

 Možnosti uplatnění absolventa:

 • Absolvent nalezne uplatnění především ve firmách vyrábějících automobily, resp. automobilové díly, dále ve vývojových dílnách automobilového průmyslu, ve firmách zabývajících se stavbou, tunningem automobilových speciálů, výrobou dobových automobilových replik a také v autoservisech. Uplatnění nalezne především na postech středního managementu, přímo ve výrobních provozech, v útvarech kontroly, ale i jinde. Nalezne také uplatnění při vývoji a výrobě sportovního nářadí a vybavení na bázi kompozitů a ve firmách zabývajících se stavbou leteckých modelů (ultralightů), sportovních lodí a člunů.

 

Studijní obor: Recyklace materiálů

Výstupní odborné znalosti absolventa:

 • Absolvent bakalářského oboru Recyklace materiálů získá široké znalosti a porozumí předmětu a rozsahu daného oboru.
 • Absolvent porozumí možnostem a omezením recyklačních technologií a nakládání s odpady podle legislativy EU a ČR.
 • Absolvent získá odborné znalosti pro využití teorií, konceptů a metod oboru při ochraně životního prostředí. 

 Výstupní odborné dovednosti absolventa:

 • Absolvent oboru využije odborné znalosti při řešení praktických problémů jako technolog v podnicích a firmách zabývajících se úpravou a recyklací druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů.
 • Absolvent bude umět vyhledat, utřídit a interpretovat informace týkajících se recyklace odpadních materiálů a případně použít některé základní výzkumné postupy oboru pro řešení technologických problémů.

Možnosti uplatnění absolventa:

 • Na základě praktické zkušenosti a samostatným studiem teoretických poznatků v oboru dokáže samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti a nalezne tak uplatnění při procesu recyklace kovových a nekovových druhotných materiálů a jeho kontrole.

 

Studijní program PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor: Procesní inženýrství a metody kontroly kvality

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • Mají obecné znalosti ze základních přírodovědných předmětů, počítačové techniky, nauky o materiálech a ekonomiky.
 • Znají legislativu a základní metody kontroly a řízení jakosti ve výrobních organizacích a zkušebních laboratořích. Ovládají základní metody statistického zpracování dat.
 • Prokazují hlubší znalosti z fyzikální a analytické chemie, které umí aplikovat při chemické a fyzikální analýze nejrůznějších materiálů.
 • Prokazují hlubší znalosti technologických procesů včetně aplikace automatizovaných systémů řízení v procesním (chemickém, metalurgickém, zpracovatelském apod.) průmyslu.
 • Mají nezbytné znalosti pro odbornou i obecnou komunikaci v cizím jazyce.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • provádět chemickou a fyzikální analýzu různých typů materiálů v kontrolních a provozních laboratořích průmyslových podniků.
 • aplikovat metody kontroly a řízení jakosti v chemických laboratořích a jiných výrobních organizacích.
 • komunikovat s odborníky a laickou veřejností za pomoci nejmodernějších informačních technologií i v cizím jazyce.
 • aplikovat fyzikální a chemické znalosti při projekci a řízení průmyslových procesů.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Charakteristická pro obor je univerzálnost uplatnění absolventů. Absolventi jsou schopni zastávat střední pozice ve všech typech analytických a kontrolních laboratořích; zejména v oblastech týkajících se analytické chemie a zajišťování kvality. Dobrý teoretický základ umožňuje absolventům rovněž pokračovat ve vzdělávání v některém z navazujících magisterských studijních programů zejména technického směru.

 

Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • Mají základní znalosti přírodovědné podstaty procesů probíhajících v technologiích a v životním prostředí.
 • Znají možnosti a způsoby minimalizace dopadů technologií na složky životního prostředí.
 • Prokazují znalosti v oblasti nakládání s odpady, zejména v odvětvích výroby a spotřeby, ve kterých vznikají, a možné způsoby jejich využití případně konečného zpracování
 • Prokazují znalosti technologických procesů včetně aplikace automatizovaných systémů řízení v procesním (chemickém, metalurgickém, zpracovatelském apod.) průmyslu.
 • Znají základní postupy při posuzování vlivů technologií na složky životního prostředí (EIA, IPPC)
 • Mají nezbytné znalosti pro odbornou i obecnou komunikaci v cizím jazyce.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • Provádět chemické a fyzikální analýzy v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vod, půd a paliv.
 • Posuzovat a minimalizovat vlivy provozu technologií na složky životního prostředí.
 • Komunikovat s odborníky a laickou veřejností za pomoci nejmodernějších informačních technologií i v cizím jazyce.
 • Provádět samostatnou a řídicí práci v chemických, analytických a technologických laboratořích.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Charakteristická pro obor je univerzálnost uplatnění absolventů. Absolventi nalézají uplatnění na řídicích místech specializovaných laboratoří, ve výzkumu, v řídicích funkcích průmyslových podniků a výzkumných organizací a rovněž ve specializovaných odborech ovzduší, odpadů a vod velkých průmyslových podniků a orgánů státní správy. Dobrý teoretický základ umožňuje absolventům rovněž pokračovat ve vzdělávání v některém z navazujících magisterských studijních programů zejména technického směru.

 

Studijní program EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ

Studijní obor: Ekonomika a management v průmyslu

 Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) a základy ekonomie v rozsahu nezbytném pro pochopení ekonomického, manažerského a technologického konceptu oboru,
 • podstatu průmyslových, zejména metalurgických, chemických a strojírenských technologií a materiálového inženýrství,
 • podnikovou ekonomiku, finanční a manažerské účetnictví (vznik a likvidace podniku, majetek a jeho krytí, náklady a výnosy, cash flow, základy podvojného účetnictví, kalkulace, investiční rozhodování, hodnocení finančního zdraví podniku, vnitropodnikové účetnictví),
 • klíčové otázky managementu (teorie, vývojové trendy) a jeho základní oblasti (řízení výroby, marketing a obchod, logistika, personální management, management kvality, manažerské rozhodování, exaktní a matematicko-statistické metody),
 • počítačovou podporu v řídících procesech, informační technologie, automatizaci technologických procesů.

 Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • plánovat a řídit základní podnikové (zejména výrobní) procesy a oblasti na takticko-operativní úrovni ve vymezené fázi jejich průběhu (po technické, ekonomické stránce i působení pracovní síly),
 • aplikovat nástroje finanční a ekonomické analýzy, analýzy účetních operací, kalkulační metody, metody investičního rozhodování,
 • využívat relativně jednoduché exaktní a matematicko-statistické metody manažerského rozhodování a řešit problémy při řízení procesů na takticko-operativní úrovni, posuzovat možnosti a předpoklady inovace, racionální a ekonomicky opodstatněné změny,
 • vyhledávat, třídit, zpracovávat informace (s využitím počítačové podpory) a interpretovat vypovídací schopnosti výsledků zpracování.

 Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi bakalářského studia oboru Ekonomika a management v průmyslu nacházejí uplatnění v oblasti liniového a středního řízení podnikových (zejména výrobních) procesů a specializovaných funkcí a útvarů technickoekonomického a ekonomického zaměření průmyslových podniků a organizací.

 

Studijní obor: Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • prokazují znalosti z přírodovědného základu oboru, tj. matematiky, fyziky, chemie a také znalosti z oblasti materiálového inženýrství a průmyslových technologií,
 • ovládají základy z matematicko-fyzikální analýzy technologických procesů,
 • prokazují znalosti z teorie a prostředků měření, automatického řízení a metod identifikace dynamických systémů,
 • ovládají práci s výpočetní technikou a prostředky automatizační techniky pro řízení technologických procesů včetně jednodušších logických programovatelných automatů.

 Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • řídit výrobní a technologické procesy především v metalurgických podnicích,
 • analyzovat složité výrobní, technologické a informační systémy, navrhovat jejich řízení s použitím moderní automatizační a výpočetní techniky,
 • navrhovat a provádět vyšší technickou činnost v oblasti analýzy, návrhů, realizace, vedení provozu a údržby automatizovaných systémů podniku s využitím moderních počítačových prostředků.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolvent je způsobilý uplatnit se v technických i vedoucích funkcích v útvarech provozu a údržby řídicích systémů, počítačových systémů, počítačových sítí a informačního zajištění provozu podniku v průmyslové a správní sféře.

 

Studijní obor: Management kvality

Výstupní odborné znalosti absolventů:

 • ovládají přírodovědní základ (matematika, fyzika, chemie) v rozsahu nezbytném pro pochopení koncepce studijního oboru.
 • orientují se v průmyslových technologiích, zejména z oblasti metalurgického a strojírenského průmyslu.
 • mají široké spektrum znalostí o aplikaci teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky v řízení procesů průmyslových podniků a jiných typů organizací.
 • umějí charakterizovat a vysvětlit základní principy a koncepce moderního managementu kvality.
 • ovládají postupy aplikace základních metod a nástrojů managementu kvality v rámci celého životního cyklu výrobků a služeb.
 • ovládají základní prvky počítačové podpory procesů, metod a nástrojů managementu kvality.

Výstupní odborné dovednosti absolventů:

 • řídit z pohledu zabezpečování a zlepšování kvality hlavní, pomocné i řídící procesy ve výrobních i nevýrobních organizacích.
 • řešit základní otázky analýzy příčin vzniku neshod u produktů a procesů.
 • třídit a interpretovat informace o vývoji v oblasti kvality produktů i procesů a identifikovat možnosti dalšího zlepšování, inovací a změn.
 • aplikovat základní metody plánování a zlepšování kvality v praxi.

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Absolventi bakalářského studia oboru Management kvality nacházejí uplatnění jako technici kvality, resp. jako řídící pracovníci střední úrovně řízení v průmyslových podnicích, ale i v organizacích poskytujících služby a v organizacích veřejného sektoru.

© 2018 VŠB-TU Ostrava