Uchazeči

Proč studovat na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava?

 • Historie Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství sahá až do roku 1849.
 • Poskytujeme vysoce kvalitní, odborné vzdělání, které koresponduje a respektuje požadavky a potřeby společenské praxe.
 • Nabízíme výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře, které jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou.
 • Zajišťujeme studentům odborné stáže, praxe a brigády u průmyslových partnerů, zprostředkováváme kontakty s potencionálními zaměstnavateli.
 • Zapojujeme studenty do řešitelských týmů vědecko-výzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu.
 • Podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia.
 • Naši absolventi mají vysokou profesní uplatnitelnost a jsou na trhu práce velmi žádaní pro své odborné znalosti a praktické dovednosti.

Naše fakulta je především pro ty, které zajímají odpovědi na otázky:

 • Proč se potopil Titanic?
 • Jak optimalizovat výrobní proces?
 • Z čeho vyrobit moderní automobil?
 • Jak snížit negativní vliv průmyslu na životní prostředí?

Pokud chcete znát odpovědi na tyto i jiné otázky, tak naše fakulta je právě pro Vás! 

S podrobnou charakteristikou jednotlivých studijních programů a oborů, které lze studovat na FMMI, se můžete seznámit na http://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/struktura-a-system-studia/.

 

Studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství odpovídá strukturované formě s posloupností:

Základ studia na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství tvoří bakalářské studijní programy a na ně navazující magisterské studijní programy, a to v prezenční nebo kombinované formě studia (u některých studijních oborů je možná pouze prezenční forma studia).

Studium v bakalářských studijních programech je v prezenční i kombinované formě studia tříleté. Studium končí státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent bakalářských studijních programů získá akademický titul „bakalář – Bc.“. Po úspěšném absolvování bakalářského studia může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studium v navazujících magisterských programech je v prezenční i kombinované formě studia dvouleté. Studium končí státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent navazujících magisterských studijních programů získá akademický titul „inženýr – Ing.“

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství zajišťuje také doktorské studium, které předpokládá absolvování bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Standardní doba studia v doktorských studijních programech je tříletá. Doktorské studium je zakončeno obhajobou doktorské disertační práce. Absolvent doktorských studijních programů získá akademický titul „Ph.D.“

Studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství podléhá platnému studijnímu a zkušebnímu řádu VŠB–TUO. Od akademického roku 1998-99 je zaveden kreditní systém, kompatibilní se systémem ETCS (European Credit Transfer System).

Kromě základních forem studia zabezpečuje fakulta různé formy celoživotního vzdělávání, dále Univerzitu 3. věku a negraduální kurzy (specializační, inovační, rekvalifikační).


© 2018 VŠB-TU Ostrava