639 - Katedra managementu kvality

Katedra_639_Ucebna

Katedra managementu kvality FMMI VŠB-TU Ostrava je předním vysokoškolským pracovištěm, které v rámci České republiky nabízí komplexní vzdělávání v oblasti managementu kvality. Na základě akreditace Akreditační komise ČR zabezpečuje vzdělávání v bakalářském a navazujícím magisterském studiu oboru Management kvality a v doktorském studijním programu Řízení průmyslových systémů. Studijní plány a osnovy jednotlivých předmětů odrážejí nejnovější trendy v dané oblasti (včetně integrace systémů managementu) a jsou garantovány uznávanými odborníky.

Absolventi studijního oboru Management kvality nacházejí uplatnění na pozicích techniků, manažerů a inženýrů kvality, jakož i představitelů vedení pro systémy managementu kvality v různých výrobních, případně i nevýrobních organizacích. Značná část absolventů oboru nachází své uplatnění v oblasti automobilového průmyslu a jeho dodavatelů.

Katedra rovněž nabízí a zabezpečuje různé specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, orientované především na aplikaci metod a nástrojů plánování a zlepšování kvality, jakož i na metody statistické analýzy a zpracování dat.

Výzkumná činnost katedry je orientována na řešení národních i mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu, zaměřujícího se především na rozvoj principů, přístupů, metod a nástrojů managementu kvality podporujícího dlouhodobý úspěch organizací. Katedra spolupořádá každoroční konference s mezinárodní účastí Kvalita – Quality, je organizátorem pravidelných setkání pedagogů tuzemských i zahraničních škol zabývajících se výukou v oblasti managementu kvality a trvale spolupracuje i s certifikačním orgánem pro certifikaci osob ACM DTO CZ, s.r.o. Katedra vydává elektronický časopis Q-Magazín, ve kterém jsou publikovány odborné články z různých oblastí managementu kvality a integrovaných systémů managementu.

Bližší informace o aktivitách katedry naleznete na http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/.


© 2018 VŠB-TU Ostrava